Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet.

Algemeen

1 In de wateren genoemd in deze Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren  mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. Deze Lijst van Viswateren zonder de vereiste VISpas, geeft geen enkel recht.

2 In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het voorhanden hebben, langs de waterkant, van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is verboden).

3 De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of -indien bestemd voor eigen consumptie- direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).

Het is verboden:

4 De gevangen vis te verkopen;

5 Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende vergunning dient men het parcours vrij te houden;

6 De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag;

7 Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben;

8 Te vissen of te voeren met gekleurde maden;

9 Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;

10 Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;

11 Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;

12 Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen;

13 Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft;

14 Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten;

15 Zeevissoorten in bezit te hebben die kleiner zijn dan de minimummaat voor de soort, zoals vermeld in tabel op pagina 9;

16 Aal mee te nemen. Alle gevangen aal / paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet.

In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de secretaris van de vereniging of bij de federatie in te leveren, onder opgave van reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk, doch blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.